Waar staan we voor

We dagen onze kinderen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige omgeving van ons kindcentrum en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang. We zijn verbonden met en betrokken bij onze kinderen, hun ouders, onze medewerkers en de wijk waarin het kindcentrum staat. 

Onze visie op leren en ontwikkelen  

Voor iedereen in onze maatschappij geldt dat we ‘een leven lang’ leren. We dagen onze kinderen en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen binnen ons kindcentrum bieden we een uitdagende omgeving waarin leren vanuit betrokkenheid centraal staat, zodat ze tot een optimale ontwikkeling komen.  

Onze kinderen zijn allemaal verschillend en van nature nieuwsgierig en leergierig. Zij hebben allemaal hun eigen talenten, onderwijsbehoeften en leerstrategieën. Vanuit de overtuiging dat intrinsieke motivatie belangrijk is om beter tot leren en ontwikkeling te komen, leren wij kinderen hun eigen keuzes te maken en daarop te reflecteren. We stimuleren hen zelf na te denken. 

Kinderen hebben tijd en ruimte nodig om te spelen, te onderzoeken, te ontdekken en te werken aan persoonlijke leerdoelen. Bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind. 

Leren doe je van en met elkaar. Het is een actief proces van kennisverwerving waarbij kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Binnen dit proces krijgen de kinderen in toenemende mate meer medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en worden ze begeleid en gestuurd door professionals.  

Een veilige speel- leeromgeving 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, hun ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Samen zijn we verantwoordelijk! Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door interesse voor elkaar te tonen en door echt naar elkaar te luisteren. We hebben oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door heldere verwachtingen en het structureren van de speel- leeromgeving. 

Jezelf goed kennen  

Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je? We vinden het belangrijk dat onze kinderen zichzelf ontwikkelen. Voor zelfontwikkeling is het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun identiteit, hun sterke en minder sterke kanten, hun interesses en ambities.  

Op basis daarvan kunnen ze hun competenties verder ontwikkelen, gebruik makend van de sterke kanten. Zelfontwikkeling draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen. Ze zullen steviger in hun schoenen staan en van daaruit de wereld tegemoet kunnen treden. 

Een gemeenschap midden in de samenleving  

Ons kindcentrum is een plek waar kinderen, ouders en teamleden met plezier naartoe gaan om met elkaar te spelen, elkaar te helpen, met elkaar de wereld te ontdekken en te leren voor het leven.  Dat uit zich op verschillende manieren: 

  • We zijn een gemeenschap voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Waarin we opvang en onderwijs bieden.   

  • We zijn oecumenisch. Dat houdt in dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van verschillende godsdiensten en culturen. Respect voor elkaar en open durven kijken naar anderen, staan daarbij voorop. We dragen geen specifieke religieuze boodschap uit. We willen uw kind graag mee opvoeden als volwaardig deelnemer in een multireligieuze en brede samenleving. We besteden aandacht aan de 5 wereldgodsdiensten: Christendom, Islam, Boeddhisme, Jodendom en Hindoeïsme.  

  • We zijn nieuwsgierig en gaan samen de wereld ontdekken door samenhang te  creëren in ons aanbod dat aansluit bij de steeds veranderende samenleving.