IKC raad

IKC Dom Helder Camara werkt aan de samenstelling van een IKC-raad die bestaat uit de medezeggenschapsraad (MR) van de school en de oudercommissie (OC) van de kinderopvang. Iedere bijeenkomst worden er onderwerpen besproken die zowel de MR als de OC aangaan en vervolgens gaan beide uit elkaar om eigen onderwerpen te bespreken. De te bespreken onderwerpen zijn bij de start van het schooljaar vastgelegd. 

De Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland en dus ook bij ons op de IKC Dom Helder Camara is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is bij de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk. 

Wat doet de MR?

Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school denk bijvoorbeeld aan het schooljaarplan, veiligheidsplan en formatie. Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage).

De MR heeft twee algemene bevoegdheden: initiatiefrecht en informatierecht. Daarnaast zijn schoolbesturen verplicht de MR te betrekken in de beleidsvorming op grond van twee bijzondere bevoegdheden: instemmingsrecht en adviesrecht.

Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl.

Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen via mr-dhc@vcog.nl waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan.

Waar ‘staat’ de MR voor?

De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

Dit betekent dat we zijn een open aanspreekpunt voor directie, team en ouders zijn. We informeren hen en raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden. We behartigen zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders als kinderen bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht. Dat geldt ook voor de drie speerpunten kwaliteit, kindgericht en ​uitdagend. We verzamelen actief zelf informatie, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De MR IKC Dom Helder Camara bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft de MR drie leden vanuit de ouders, dit zijn Lammechien de Boer, Myrna Salamons en Belia Hollander. Vanuit het team zijn er ook drie leden, Annemiek Vos, Anita vd Bij en Joyce Snijders. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun "achterban".

Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld ​6x per schooljaar. Onder het kopje 'IKC raad’ vind je de vergaderdata van dit schooljaar. De vergaderingen starten altijd om ​19:30 in de ​vergaderruimte van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De directeur ​is elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De notulen kunt u hier ook vinden.