Passend aanbod

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht vraagt, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

Binnen de Dom Helder Camara bieden we kinderen, waar nodig en binnen onze mogelijkheden, een passend aanbod. Lukt het even niet om mee te komen met de lesstof, dan bekijken we wat er nodig is om de aansluiting weer te vinden. Daarvoor maken we als het nodig is, gebruik van onderwijsassistenten en externe partijen. Daarnaast maken we het aanbod, voor kinderen die meer aan kunnen, passend door onderdelen uit het reguliere aanbod over te slaan. Tevens krijgen ze de mogelijkheid om met elkaar te werken aan taken en projecten. Kinderen met een specifieke hulpvraag waarbij meer uitdaging nodig is, krijgen extra ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht in de Kangoeroegroep.

Leerstofaanbod in groep 1 en 2

In de kleutergroepen bieden we leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong activiteiten aan die bij hun ontwikkelingsniveau passen. Allereerst kan er in de hoeken volop gedifferentieerd worden om zo aan te sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast is er voor hen de mogelijkheid om door middel van uitdagende spellen aan moeilijkere opdrachten te werken. 

Leerstofaanbod in groep 3 t/m 8

Leerlingen in groep 3 tot en met 8 die meer aankunnen, mogen onderdelen van het reguliere onderwijs overslaan (compacten). In plaats daarvan werken zij in of buiten de klas aan verrijkingsstof (plusboeken en levelwerk) en indien gewenst aan klasoverstijgende taken.

Het klasoverstijgend werken is erop gericht om andere meer- of hoogbegaafde leerlingen uit zowel de eigen als de andere klassen (de zogenoemde ‘peers’) te ontmoeten en samen met hen te kunnen werken aan uitdagende taken. 

Kangoeroegroep

Een klein aantal leerlingen heeft een specifieke hulpvraag waarvoor de bovengenoemde basisondersteuning die we in de klas kunnen bieden niet afdoende is. Op de Dom Helder Camara hebben we de mogelijkheid om deze leerlingen een dagdeel per week te ondersteunen in onze Kangoeroegroep. De HB leerkracht werkt samen met de betreffende leerling aan de hulpvraag, gericht op terugkeer in de basisondersteuning.

Meer informatie over het aanbod voor meer- en hoogbegaafden kunt u lezen in onze informatiegids, middels een gesprek met onze HB specialist of bij onze intern begeleiders.