Communicatie

Ouders nemen een belangrijke plaats in als het gaat om het samen kindcentum zijn en bij een goede professionele invulling van het onderwijs en opvang voor hun kinderen. Graag betrekken wij u als ouder bij wie wij zijn en graag horen wij uw mening over hoe wij de verbinding tussen kindcentrum-kind-ouder verder gestalte kunnen geven. Betrokkenheid en een goede communicatie tussen school en thuis zijn van groot belang. 

We willen u graag op de hoogte houden over alles rondom de ontwikkeling van uw kind. Er zijn verschillende manieren van contactmomenten gedurende het schooljaar. Wanneer u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de medewerkers te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u overleggen hoe we uw kind het beste  kunnen begeleiden.

Nieuwsbrief

Eens per twee weken op vrijdag krijgen alle gezinnen ons digitaal informatiebulletin. Daarin staan verslagen, aankondigingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden die betrekking hebben op onze school. Op deze wijze wordt iedereen op de hoogte gehouden van hetgeen op school speelt.

Website, IKC-gids, Social schools

De IKC-gids wordt eenmalig bij aanmelding uitgereikt en bevat uitgebreide informatie over de DHC. De meest actuele versie van de IKC-gids staat op de website.

Ieder jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar via Social Schools een leerlingenlijst met namen van de kinderen van de betreffende groep. 

De DHC maakt gebruik van digitale communicatie via Social Schools. Briefjes, uitnodigingen en andere berichten worden digitaal verstuurd. Tevens vragen we de ouders om aan het begin van ieder schooljaar de meest actuele gegevens, privacytoestemming en noodnummers door te geven via Social schools. 

Week bericht

Iedere groep stuurt wekelijks via Social schools een weekbericht met daarin groepsnieuws.

Ontmoetingsmoment

Aan het begin van het schooljaar wordt een ontmoeting voor de ouders van iedere groep georganiseerd. Op deze avond is er ruimte om elkaar te ontmoeten, worden onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde gesteld en ook enkele praktische afspraken gemaakt.

Kennis- voortgangs- en eindgesprekken

We willen d.m.v. de gesprekken met kinderen en hun ouders de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling vergroten. Daarvoor is er aan het begin van het nieuwe schooljaar voor alle ouders en de kinderen van de groepen 5 t/m 8  een startgesprek. Tijdens dat gesprek bent u in de gelegenheid informatie te geven over uw kind. Tevens willen wij met de kinderen  bespreken welke doelen ze willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Ouders en kind wordt ´de mond gegund´ en de leerkracht is dus luisteraar. We denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is om samen met uw kind en u een goede start van het schooljaar te maken .

Daarnaast is er in januari/februari een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht. Om het jaar af te sluiten is er aan het eind van het schooljaar een eindgesprek.

Rapport

Op onze school ontvangen de kinderen tweemaal per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 krijgen hun eerste rapport bij de overgang naar groep 2. Het rapport wordt besproken tijdens de verschillende gesprekken.

Overige contacten

Als een leerkracht constateert dat zich bijzonderheden voordoen in de ontwikkeling van een kind, neemt hij contact op met de ouders. Andersom verwachten wij ook van u als ouders dat u contact opneemt met de school als er thuis niet goed gaat met hun kind.